Akti i dokumenti

Zakon i podzakonski akti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-interno pročišćeni tekst 2018.
Zakon te njegove izmjene i dopune dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja sa izmjenama i dopunama
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Opći akti i dokumenti škole

 

Statut Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Školski kurikulum 2022./2023.
Godišnji plan i program 2022./2023.
Kućni red Gimnazije
Etički kodeks
Pravilnik o radu Gimnazije
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o korištenju službenog vozila i osobnih vozila u službene svrhe
Kriteriji za vrednovanje vladanja učenika
Izvješće o radu Gimnazije 2018./2019.
Izvješće o radu ravnatelja 2018./2019.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Procedura blagajničkog poslovanja Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja
Pravilnik o korištenju sredstava video nadzora
Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Strateški plan primjene Informacijsko komunikacijske tehnologije
Strategija upravljanja rizicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Odluka o izvođenju nastave na daljinu
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena administrativno-tehničkog osoblja za vrijeme trajanja bolesti COVID-19
Zakon o javnoj nabavi
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje nepravilnosti
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 

Odgovori