Akti i dokumenti

Zakon i podzakonski akti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-interno pročišćeni tekst 2018.
Zakon te njegove izmjene i dopune dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Zakon o javnoj nabavi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja sa izmjenama i dopunama
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

 

Opći akti i dokumenti škole

 

Statut Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Školski kurikulum 2023./2024.
Godišnji plan i program 2023./2024.
Etički kodeks
Pravilnik o radu Gimnazije
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Izvješće o radu Gimnazije 2018./2019.
Izvješće o radu ravnatelja 2018./2019.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Poslovnik o radu školskog sportskog društva Victoria
Pravilnik o kućnom redu Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Pravilnik o korištenju službenog vozila i osobnih vozila u službene svrhe
Pravilnik o reguliranju i isplati naknada i nagrada zaposlenicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama Gimnazije Antuna Gustava Matoša 
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja
Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Gimnazije Antuna Gustava Matoša Strateški plan primjene Informacijsko komunikacijske tehnologije
Strategija upravljanja rizicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o uvjetima najma prostora i opreme Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Kriteriji za vrednovanje vladanja učenika
Odluka o izvođenju nastave na daljinu
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena administrativno-tehničkog osoblja za vrijeme trajanja bolesti COVID-19
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Gimnazije Antuna Gustava Matoša 
Pravilnik o korištenju sredstava video nadzora
Strateški plan primjene Informacijsko komunikacijske tehnologije
Strategija upravljanja rizicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje nepravilnosti
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Gimnazije Antuna Gustava Matoša 
Politika o zaštiti privatnosti Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 

Odgovori