16.10.2018. Natječaj za nastavnika/cu psihologije

NASTAVNIK/NASTAVNICA PSIHOLOGIJE

 

Radno mjesto

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 10 sati tjedno


 Nema smještaja


 U cijelosti


 16.10.2018.


 24.10.2018.


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


 Natjecati se mogu kandidati oba spola.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome – dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku važeće osobne iskaznice ili presliku domovnice (dokaz o državljanstvu) te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dodatne informacije o navedenim dokazima: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.