Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektronskim putem na sljedeću adresu: gimagm-zabok@gimagm.hr

Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju javno se objavljuje na internetskoj stranici Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok: http://www.gimagm.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

 

PRIJEDLOG STATUTA GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZABOK

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Statutu Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok. Navedenim Statutom se utvrđuje obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, djelokrug, ovlasti i način odlučivanja tijela Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok, položaj, prava i obveze učenika, nastavnika i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok.

Prijedlog Statua upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 18. do 25. siječnja 2019.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: gimagm-zabok@gimagm.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi odnosno očitovanja bit će javno dostupni na internetskoj stranici Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok: http://www.gimagm.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

U otvorenom roku odnosno zaključno do 25. siječnja 2019. nije zaprimljeno nijedno očitovanje.

 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilnika o procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Navedenim Pravilnikom uređuju se načini i postupci zapošljavanja kojima se svim kandidatima prijavljenim na natječaj odnosno kandidatima koje je uputio ured državne uprave osigurava jednaka dostupnost zaposlenja u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, Zabok pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj odnosno upućenih od ureda državne uprave kao i odredbe o sastavu i radu posebnog Povjerenstva koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata te ostale odredbe u vezi natječaja odnosno zapošljavanja. 

Prijedlog Pravilnika upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 18.do 25. siječnja 2019.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektronskim putem na e-mail adresu: gimagm-zabok@gimagm.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi odnosno očitovanja bit će javno dostupni na internetskoj stranici Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok: http://www.gimagm.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

U otvorenom roku odnosno zaključno do 25. siječnja 2019. nije zaprimljeno nijedno očitovanje.

 

Comments are closed.