Pristup informacijama

 Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. 

Službenik za informiranje u Gimnaziji je Tanja Šuti, dip. iur.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Pravo na pristup informacijama moguće je podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje ili na e-mail adresu info@gimagm.hr

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama odnosno ponovnu upotrebu informacija:

Katalog informacija i cjenik informacija.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

NAPOMENA: ne smatra se zahtjevom za pristupom informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analiza ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 
IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. CSV 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. CSV 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. CSV 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 PDF
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 CSV

Comments are closed.