Školski akti

Opći akti i pravilnici

Statut Gimnazije
Kućni red Gimnazije
Etički kodeks
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o radu Gimnazije
Pravilnik o korištenju službenog vozila i osobnih vozila u službene svrhe
Školski kurikulum 2018./2019.
Godišnji plan i program 2018./2019.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-interno pročišćeni tekst 2018.
Zakon te njegove izmjene i dopune dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja sa izmjenama i dopunama
Izvješće o radu Gimnazije 2017./2018.
Izvješće o radu ravnatelja 2017./2018.

 Financijski dokumenti

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski plan 2015. – 2017. 
Financijski izvještaj za 2015. godinu
  •  2016.
Financijski plan za 2016.
Financijski plan za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018.
Plan nabave za 2016.
Financijski izvještaj 01.01.2016. – 31.12.2016.
Bilješke uz PR-RAS i Bilancu za 2016.g
  •  2017.
Plan nabave za 2017.
Prijedlog financijskog plana 2017.-2019.
Obrazloženje financijskog plana 2017-2019
Druga izmjena financijskog plana za 2017.g.
Druga izmjena plana nabave za 2017.g.
Bilješke uz financijski izvještaj 1.1.2017.-31.12.2017.
Financijski izvještaj 01.01.2017.-31.12.2017.
Tablice uz obavezne Bilješke
  •  2018.

 

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna – Uputa MFIN 2018 – 2020
Obrazloženje financijskog plana 2018-2020
Plan nabave za 2018.
Plan nabave za 2018. – izvod iz EOJN
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu – izvod iz EOJN
Prva izmjena financijskog plana za 2018. godinu
Druga izmjena financijskog plana za 2018. godinu

Odgovori