Školski akti

Opći akti i pravilnici

Statut Gimnazije
Kućni red Gimnazije
Etički kodeks
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o radu Gimnazije
Školski kurikulum 17-18
Godišnji plan i program 2017./2018.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja sa izmjenama i dopunama
Izvješće o radu Gimnazije 2016./2017.
Izvješće o radu ravnatelja 2016./2017.

 Financijski dokumenti

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu – dodatak
Prijedlog financijskog plana 2017-2019
Obrazloženje financijskog plana 2017-2019
Financijski izvještaj 01.01.2016. – 31.12.2016.
Bilješke uz PR-RAS i Bilancu za 2016.g
Financijski plan 2015. – 2017. 
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2017.
Financijski plan za 2016.
Financijski plan za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018.
Druga izmjena financijskog plana za 2017.g.
Druga izmjena plana nabave za 2017.g.
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna – Uputa MFIN
Obrazloženje financijskog plana 2018-2020
Plan nabave za 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj 1.1.2017.-31.12.2017.
Financijski izvještaj 01.01.2017.-31.12.2017.
Tablice uz obavezne Bilješke

Odgovori