Učenički servis

VAŽNO!

Uplata sredstava na račun učenika vrši se najkasnije u roku od 8 dana po uplati poslodavca – naručitelja posla, evidentiranoj na bankovnom izvodu računa Gimnazije Antuna Gustava Matoša. Molimo korisnike Učeničkog servisa da uvaže navedeno.
______________________________________________________________________________________________________

Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku (dalje u tekstu: Posrednik) izdana je dozovola za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika Rješenjem Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva KLASA: UP/I-102-02/11-02/01, URBROJ: 526-08-02-03/4-11-2 od 23. svibnja 2011.

Pročitati!

Uvjeti poslovanja za poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika u školskoj godini 2018./2019.

 

Rad redovitih učenika, uz posredovanje Posrednika, moguć je isključivo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

U školskoj godini 2018./2019.:

zimski odmor počinje 24. prosinca 2018., a završava 11. siječnja 2019. godine

proljetni odmor počinje 18. travnja a završava 26. travnja 2019. godine

ljetni odmor počinje 17. lipnja, a završava 31. kolovoza 2019. godine.

 

Za učlanjenje u Učenički servis potrebno je:

 • imati navršenih 15 godina
 • imati potvrdu srednje škole, koja ima sjedište u Krapinsko-zagorskoj županiji, o statusu redovitog učenika u tekućoj školskoj godini
 • popuniti pristupnicu
 • dati na uvid važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu koja sadrži OIB učenika te iz koje se može utvrditi identitet učenika
 • za maloljetnog učenika: 
  • pisana suglasnost njegovog zakonskog zastupnika (roditelja) ili skrbnika za posredovanje za rad učenika
  • prisutnost zakonskog zastupnika ili skrbnika koji potpisuje suglasnost te dati na uvid važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet zakonskog zastupnika ili skrbnika koji potpisuje suglasnost
 • uplatiti 10 kn upisnine
 • popuniti obrazac privole za obradu osobnih podataka:

Za izdavanje Ugovora o povremenom radu redovitog učenika potrebno je imati:

 • valjanu člansku iskaznicu učeničkog servisa
 • popunjeni obrazac s podacima o poslodavcu
 • žiro ili tekući račun učenika otvoren u banci po izboru – račun mora glasiti na ime učenika, a točnost potrebnih podataka ostvaruje se uvidom u ugovor o žiro/tekućem računu, odnosno karticu žiro/tekućeg računa

Ugovor se ne izdaje učenicima:

  • koji rade na benzinskim postajama na poslovima pranja automobilskih stakala
  • koji pohađaju večernje škole, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dopisne škole
  • koji obavljaju praktičnu nastavu u radnim organizacijama
  • čije srednje škole nemaju potpisan sporazum s Posrednikom, kojim Posrednika ovlašćuju da obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika

Ugovori se ne izdaju retroaktivno, tj. unazad (npr. za razdoblje prije datuma učlane u Učenički servis, u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u vrijeme zimskih praznika, u kolovozu za rad izvršen tijekom srpnja, itd.)

Ugovor sklapaju izvršitelj posla – redoviti učenik i naručitelj posla – poslodavac uz posredovanje Posrednika. Ako je učenik maloljetan, sklapa ugovor s naručiteljem uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Posrednik izdaje račun naručitelju posla samo na temelju ispravno popunjenog ugovora svim potrebnim podacima!

 

Za sve ostale informacije obratite se u tajništvo Gimnazije ili na broj 049/587-661.

Radno vrijeme servisa je od 8:30 do 14:30

Odgovori