29.08.2018. Natječaj za nastavnika/cu hrvatskog jezika

PROFESOR/PROFESORICA HRVATSKOG JEZIKA

Radno mjesto

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 8 sati tjedno


 Nema smještaja


 U cijelosti


 29.8.2018.


 6.9.2018.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima prema godišnjem planu, suradnja s roditeljima.
Nepuno radno vrijeme: 4 sata nastave tjedno, 8 sati rada tjedno.
Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11,5/12.16/12,86/12,126/12,94/13,152/14 i 07/17) i  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome- dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku važeće osobne iskaznice ili presliku domovnice (dokaz o državljanstvu), te uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Stavkom 1. Navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac

 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.