10.5.2017. Natječaj za ravnatelja/-icu Gimnazije

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17.) i članka 50. Statuta Gimnazije, Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša na 2. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2017.g. raspisuje

 
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ŠKOLE

 
UVJETI: Sukladno članku 126., stavcima 1-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku:
 – životopis
 – domovnicu
 – diplomu odnosno dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi
 – dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (za osobe koje su ih naknadno stekle)
–  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 16/94.)
– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda poslodavca u osnovnoj ili srednjoj školi i elektronički zapis o stažu HZMO-a)
– potvrdu/uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave iznosi 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, 49 210 Zabok uz naznaku „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/-ICU ŠKOLE – NE OTVARATI“
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom te one pristigle van roka neće se razmatrati.
Natječaj vrijedi od 10. svibnja 2017. – 25. svibnja 2017. godine
O rezultatu natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.